Bir Osmanlıca cilt veya el yazması seçiniz Cildin içinden bir kitap seçiniz Bölüm
Metnin birebir çevrimi aşağıdadır. Altları çizili kelimelere tıklayarak notları görebilirsiniz.
-u Dâvûd
Evvelki mezmûr

1
1
Ne mutlu âdama ki yaramazlarıŋ sinde gezmedi
  ve günâhkârlarıŋ inde durmadı
  hem leriŋ meclisinde oturmadı

2
ancak murâdı nda ola
  ve ȯnuŋ Tevrâtında gėce ve gündüz eyleye

3
sularıŋ leri yanında dikilmiş ağac gibi ola
  ki kendỉ mevsiminde yemişini ir de ȯnuŋ yaprağı dökülmez
  ve her ne ki işlerse ola

4
yaramazlar böyle deḡil
   ıŋ savurduğu saman çöpü gibi olalar

5
ȯnuŋ içỉn yaramazlar hükümde
  ve günâhkârlar sâdıklarıŋ cemâʿatinde durmazlar

6
zîrâ Allâh Teʿâlâ sâdıklarıŋ yolunu bilir
  ve yaramazlarıŋ yolu zâyiʿ ola ∞
İkinci mezmûr

2
1
Ümmetler ne diyẻ ėderler
  ve kavimler yâbâna endîşe ėderler

2
yeriŋ pâdişâhları ėtdiler
  ve beḡlerbeḡiler birbiriyle Allâh Teʿâlâ üzerine
  ve ȯnuŋ i üzerine ėderler

3
onlarıŋ lerini kıralım
  hem onlarıŋ iplerini kendỉmizden atalım dėrler

4
göklerde sâkin olan güler
  Rabb onları ėder

5
o zamân Allâh Teʿâlâ onlara hiddet ile söyleye
  ve onları kendỉ ġazabı ile şaşıra

6
ve üzerinde
  pâdişâhımı ben dikdim diyẻ

7
fermânı bildireyim ki Allâh Teʿâlâ baŋa dėdi
  sen oğlumsun ben seni bugün tevlîd eyledim

8
dile benden ve ümmetler mîrâsıŋa
  hem yeriŋ nihâyetlerini mülküŋe vėreyim

9
onları demỉr ile kırasın
  çömlekciniŋ kabını gibi pâreleyesin

10
ve ėy pâdişâhlar ʿakıllı oluŋ
  yeriŋ hâkimleri oluŋ

11
Allâh Teʿâlâya takvâ ile ʿibâdet eyleyiŋ
  ve Rabbe şenlik ile eyleyiŋ

12
öpüŋ oğlu ki incinmeye de hiddeti biraz tutuşduğu zamân yolda helâk olmayasız
  ne mutlu cümle ȯŋa olanlar ∞
Üçüncü mezmûr

3
1
Dâvûduŋ udur ki ȯnủ oğlu inden kaçdığı zamân eyledi
  (2) Yâ düşmanlarım ne çok oldu
  üzerime kalkanlar ne çokdur

2
(3) çoğu cânım içỉn derler ki
  da ȯŋa yokdur ----

3
(4) ammâ sen yâ Allâh benden yaŋa sipersin
  ʿizzetim ve başımı kaldıran sensin

4
(5) âvâzım ile Allâh Teʿâlâya dım da
  baŋa kendỉ ndan cevâb vėrdi ----

5
(6) ben yatdım ve uyudum
  hem uyandım zîrâ Allâh Teʿâlâ beni dayandırır

6
(7) her etrâfda karşᵼma cenk kuran
  kavimleriŋ on biŋlerinden korkmazım

7
(8) kalk yâ Allâh yâ Taŋrım beni halâs eyle
  zîrâ cümle düşmanlarımı çeŋesine urduŋ
  onlarıŋ dişlerini kırdıŋ

8
(9) halâs Allâhıŋdır
  bereketiŋ kavmiŋ üzerinedir ----
Dördüncü mezmûr

4
1
makâmı üzerine olan başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Ey sıdkımıŋ Taŋrısı çığırdığımda baŋa cevâb vėr
  mda baŋa vėrdiŋ
  merhamet eyle baŋa
  ve duʿâmı eyle

2
(3) ėy ler niceye dek ʿizzetim ʿayba ola
  bâtılı sevesiz ve yalana uyasız ----

3
(4) biliŋ ki Allâh Teʿâlâ kendỉye bir sâlihi ayırdı
  ben ȯŋa çığırdığım zamân Allâh Teʿâlâ ėdecekdir

4
(5) yiŋ ve günâh ėtmeŋ
  döşekleriŋiz üzerinde kalbiŋiz ile söyleşiŋ de sükut eyleyiŋ --selah--

5
(6) sıdkıŋ larını zebh eyleyiŋ
  ve Allâh Teʿâlâya oluŋ

6
(7) çoğu der ki bize íyliḡi kim gösterir
  üzerimize yüzüŋüŋ nûrunu kaldır yâ Allâh

7
(8) kalbime sürûr vėrdiŋ
  ol vakitde ki onlarıŋ buğdayı ve şarâbı çoğaldı

8
(9) selâmet ile yatayım ve uyuyayım
  zîrâ yalıŋız sen yâ Allâh beni emînlikle ėdeceksin ∞
Beşinci mezmûr

5
1
makâmı üzerine musıkâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Yâ Allâh benim kelimâtı eyle
  benim imi eyle

2
(3) feryâdımıŋ âvâzını diŋle ėy ve Taŋrım
  ki saŋa duʿâ ėderim

3
(4) yâ Allâh sabâh âvâzımı diŋle
  sabâhdan duʿâmı saŋa hâzır ėdip olayım

4
(5) zîrâ sen yaramazlık isteyen Taŋrı deḡilsin
   yanıŋda sâkin olamaz

5
(6) gözleriŋ öŋünde ler duramaz
  cümle yaramazlık işleyenlere ėdersin

6
(7) yalan söyleyenleri helâk ėdersin
  kanlı âdamdan ve hîlekârdan Allâh Teʿâlâ ėder

7
(8) ben ise rahmetiŋiŋ inde seniŋ iŋe gireyim
  seniŋ korkuŋ ile ŋe doğru secde ėdeyim

8
(9) yâ Allâh beni ʿadâletiŋde eyle düşmanlarım içỉn
  öŋümde iŋi eyle

9
(10) zîrâ ağzında doğruluk yok
  ȯnlarıŋ ları lerdir
  ȯnlarıŋ boğazı bir açık mezârdır
  dili ile ėderler

10
(11) harâb eyle onları ėy Taŋrı
  ki lerinden düşeler
  günâhları çokluğundan onları eyle
  zîrâ saŋa ʿâsîlerdir

11
(12) ve cümle saŋa sığınanlar sevinip dâʾimâ yalar
  hem onlara eyle de seniŋ ismiŋi sevenler seniŋle şevk ėdeler

12
(13) zîrâ sen yâ Allâh sâdıka bereket vėreceksin
  ȯnủ ŋ ile kalkan ile kaplar gibi kaplayacaksın ∞
Altıncı mezmûr

6
1
makâmı ve makâmı üzerine musıkâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Yâ Allâh beni hiddetiŋde ėtme
  ve seniŋ ıŋa beni eyleme

2
(3) merhamet eyle baŋa yâ Allâh zîrâ zaʿyıfım
  şifâ vėr baŋa yâ Allâh zîrâ kemỉklerim sarsıldı

3
(4) ve cânım pek sarsıldı da
  sen yâ Allâh niceye dek yârdım ėtmezsin

4
(5) dön yâ Allâh cânımı kurtar
  seniŋ lütfuŋ içỉn beni eyle

5
(6) ölümde iŋ yokdur
  ve mezârda seni kim ėder

6
(7) m ile emek çekdim
  her gėce döşeḡimi ısladırım
  yaşım ile yatağımı yaş ėderim

7
(8) gözüm ġazabdan yıprandı
  cümle düşmanlarımıŋ ucundan eskidi

8
(9) gerỉ varıŋ benden ėy cümle yaramazlık işleyenler
  zîrâ Allâh Teʿâlâ ağlayışımıŋ âvâzını işitdi

9
(10) Allâh Teʿâlâ ımı işitdi
  Allâh Teʿâlâ duʿâmı kabûl ėtdi

10
(11) cümle düşmanlarım utanıp pek şaşalar
  dönüp mahcûb olalar ∞
Yedinci mezmûr

7
1
Dâvûduŋ makâmında mezmûrudur ki ȯnủ uŋ kıssası ucundan Allâh Teʿâlâya
  (2) Ey saŋa sığındım
  cümle beni ėdenlerden kurtar hem beni eyle

2
(3) ki arslan gibi cânımı kavramaya
  kurtarıcı yok iken pâralamaya

3
(4) ėy Taŋrım Allâh Teʿâlâ eḡer bunủ ėtdim isem
  ve ellerimde yaramazlık var ise

4
(5) eḡer benimle barışık olana kemlik edâ ėtdim ise
  çün sebebsiz olan düşmanımı kurtardım

5
(6) düşman benim cânımı ıtrâd eylesin
  ve yetişip ʿömrümü yere bassın
  hem ʿizzetimi eylesin ----

6
(7) hiddetiŋle kalk yâ Allâh
  düşmanlarımıŋ rencîdelikleri içỉn kendỉŋi kaldır
  ve baŋa uyanıp eyle
  sen hükmü ısmarlamışsın

7
(8) ve kavimleriŋ cemâʿati seni eyleye de
  ȯnuŋ içỉn yukarᵼya dön

8
(9) Allâh Teʿâlâ kavimleri hükm eyleye
  yâ Allâh beni sıdkıma göre
  ve bende olan ime göre baŋa hükm eyle

9
(10) lütf eyle yaramazlarıŋ şirreti eksik olsun ve sâdıkı sâbit eyle
  sen yâ ki kalbleri ve leri imtihân ėdersin

10
(11) siperim Taŋrıdadır ki leri ėder

11
(12) Taŋrı ʿâdil hâkimdir
  ve Allâh Teʿâlâ her gün günâhkâra lenir

12
(13) eḡer dönmezse kılıcını biler
  artık yayını ve ȯnủ hâzırladı

13
ve ȯŋa pusâtları hâzır eyledi
  ler üzerine oklarını kullana

14
işte yaramazlığı doğurur
  hem zahmetden gebe olup yalanı doğursa gerek

15
kuyuyu kazıp çukur eyledi
  ve yapdığı çukura kendỉsi düşdü

16
ȯnuŋ cefâsı kendỉ başına döne
  ve ȯnuŋ zulmü kendỉniŋ si üzerine ine

17
Allâh Teʿâlâya ȯnuŋ ʿadâletine göre şükr ėdeyim
  ve ne ėdeyim ∞
Sekizinci mezmûr

8
1
makâmı üzerine musıkâr başıya vėrilen Dâvûduŋ udur
  (2) Ey
  cümle yerde ismiŋ ne kadar ʿazîmdir
  ki ʿizzetiŋi gökler üzerine koduŋ

2
(3) maʿsûmlarıŋ ve süd emmenleriŋ ağzından
  düşmanlarıŋ ucundan kuvveti temellediŋ
  düşmanı ve i ėtmek içỉn

3
(4) gökleriŋi barmaklarıŋıŋ ʿamelini ayı
  ve hâzırladığıŋ yıldızları gördüḡüm zamân derim ki

4
(5) âdam nedir ki ȯnủ yâd ėdesin
  ve Âdem oğlu nedir ki ȯnủ yoklayasın

5
(6) ve ȯnủ meleklerden biraz eksik ėdip
  ʿizzet ve ziynet ile tâcladıŋ

6
(7) ve ȯnủ elleriŋiŋ cümle işlerine ėdip
  hep ȯnuŋ ayakları altında koduŋ

7
(8) koyunlar ve sığırlar hep hem sahrâ hayvânları da

8
(9) havâ kuşlarını ve deŋiz balıklarını
  ve her ne ki deŋiziŋ yollarını gezerse

9
(10) Efendimiz Allâh Teʿâlâ
  cümle yerde ismiŋ ne kadar ʿazîmdir ∞
Dokuzuncu mezmûr

9
1
makâmı üzerine musıkâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Cümle kalbimde Allâh Teʿâlâya şükr ėdeyim
  cümle seniŋ ʿacâʾibleriŋi hikâyet ėdeyim

2
(3) seniŋle sevinip olayım
  seniŋ ismiŋe ėdeyim yâ

3
(4) çün düşmanlarım ardına dönüp tekerlendiler
  ve öŋüŋden helâk oldular

4
(5) çünki hakkımı ve mı hakk ėtdiŋ
  kürsîŋ üzerinde oturduŋ ėy ʿadâlet hâkimi

5
(6) ümmetleri âzârladıŋ yaramazı helâk ėtdiŋ
  onlarıŋ adını mahv eylediŋ

6
(7) ėy düşman harâblıklar tamâm oldu
  ve bozduğuŋ şehirleriŋ i onlar ile zâyiʿ oldu

7
(8) ammâ Allâh Teʿâlâ durup
  kendỉ kürsîsini hükm içỉn hâzırlaya

8
(9) ve o ʿadâlet ile dünyâya hüküm
  ve doğruluklar ile kavimlere eyleye

9
(10) ve Allâh Teʿâlâ fakîre yüce
  ve nıŋ zamânlarında yüce ola

10
(11) ve seniŋ ismiŋi bilenler saŋa olalar
  zîrâ seni arayanları bırakmazsıŋ yâ Allâh

11
(12) da sâkin olan Allâh Teʿâlâya eyleyiŋiz
  ȯnuŋ ʿamellerini kavimlerde eyleyiŋ

12
(13) zîrâ kanları taleb ėdip onları
  nıŋ kanlarını unutmaz

13
(14) merhamet eyle baŋa yâ Allâh
  baŋa ėdenlerden olan ime bak
  sen ki beni ölüm kapᵼlarından kaldıransın

14
(15) nıŋ kapᵼlarında leriŋi hikâyet ėdeyim
  ve ıŋla ėdeyim

15
(16) ümmetler yapdığı çukura batdılar
  onlarıŋ ayağı gizlediḡi e tutuldu

16
(17) Allâh Teʿâlâ ėtdiḡi hükümden bilinmişdir
  zâlim kendỉ elleriniŋ ʿamelinde kemendlendi
  ki dâʾimâ olacak nesnedir ----

17
(18) zâlimler ve Allâhı unutmuş kavimler mezâra döneler

18
(19) zîrâ ebeden unudulmaz
  fukarânıŋ ümîdi ebeden zâyiʿ olmaz

19
(20) kalk yâ Allâh ki âdam pekişilsin
  ŋde kavimler hükm olunalar

20
(21) yâ Allâh onlara korku vėr
  ümmetler âdam olduklarını bilsinler ----
Onuncu mezmûr

10
1
Niçỉn uzakdan durursun yâ Allâh
   vaktinde gizlenirsin

2
zâlim ile fakîri ėder
  ammâ fikr ėtdiḡi ıyla tutulalar

3
zîrâ zâlim cânınıŋ hevesi ile ür
  e bereket söyler ve Allâh Teʿâlâyı ġazablandırır

4
zâlim yüzünüŋ belli tekebbürlüḡü ile ėtmez
  cümle efkârları bu ki Taŋrı yokdur

5
ȯnuŋ yolları zamânda zararlıdır
  seniŋ ıŋ yüksekdir
  cümle kendỉniŋ düşmanlarına ėder

6
kalbinde der ki ben kımıldanmam
   baŋa belâ yokdur

7
ağzı laʿnet ve hîle ve ile doludur
   ve fesâd diliniŋ altındadır

8
köyleriŋ pusủsunda oturur
  gizli yerlerde ı öldürür
  gözleri fakîri gözedir

9
arslan kendỉ yatağında gibi gizli yerde ėder
  fakîri kapmak içỉn ėder
  fakîri kendỉ ağına ėdip ėder

10
siŋer bükülür de nıŋ cemʿiyyeti ȯnuŋ zoruna düşeler

11
kalbinde der ki Taŋrı unutmuşdur
  yüzünü gizlemişdir hîç görmez

12
kalk yâ Taŋrı Allâh eliŋi kaldır
  fukarâyı unutma

13
neden ötürű zâlim Allâh Teʿâlâya ėder
  çün kalbiŋde teftîş ėtmezsiŋ der

14
ammâ görürsün zîrâ zahmete ve ġazaba bakarsın ki eliŋe koyasın
  fakîr saŋa kendỉni ėder
  yetime yârdımcı sensin

15
zâlimiŋ kolunu kır da
  iŋ zulmünü arayacak olursaŋ bulamazsıŋ

16
Allâh Teʿâlâ pâdişâhdır
  yerinden ümmetler helâk oldular

17
larıŋ talebini ėdersin
  yâ Allâh kalblerini ėdersin
  kulaklarıŋ onları diŋliyor

18
yetîme ve fakîre hükm ėtmek içỉn
   artık ȯŋa ėtmeḡe ėtmeye ∞
On birinci mezmûr

11
1
başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  Allâha sığındım
  cânıma nice diyebilirsiŋiz ki dağıŋızdan kuş gibi eyleye

2
işte zâlimler yayı yasdılar
  okları kiriş üzerine hâzırladılar
  kalbi ler üzerine karaŋlıkda atmak içỉn

3
temeller yıkıldıkdan soŋra ne işlemiş oldu

4
Allâh Teʿâlâ kendỉ nde
  Allâh Teʿâlânıŋ kürsîsi dadır
  gözleri görür
  kirpikleri i imtihân ėderler

5
Allâh Teʿâlâ sâdıkı imtihân eyler
  ve zâlimi hem zulmü seveni ȯnuŋ cânı sevmez

6
zâlimler üzerine korlarıŋ âteşini ve kibrîtini yağdırır
  ve sağanaklı yel onlarıŋ siniŋ payıdır

7
zîrâ Allâh Teʿâlâ ʿâdildir ʿadâleti sever
  ȯnuŋ yüzü doğruya bakar ∞
On ikinci mezmûr

12
1
makâmı üzerine musıkâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Halâs eyle yâ Allâh zîrâ sâlih kalmadı
  ve sâdıklar benî âdemden eksildi

2
(3) herkes ine yalan söyler
  temelluk dudağıyla iki yüzlü kalb ile söyleşirler

3
(4) Allâh Teʿâlâ cümle dudaklarını eylesin
  büyük söyleyen dili de

4
(5) ki dėrler dilimiz ile ġâlib oluruz
  dudaklarımız bizimledir efendi bize kimdir

5
(6) nıŋ harâblığından
  miskînleriŋ feryâdından şimdi kalkayım der Allâh Teʿâlâ
   ėdeyim ȯnủ ki ȯnuŋ üzerine luk ėderler

6
(7) pâk kelâmdır
  toprak potasında olmuş
  yedi kerre olunmuş gümüş gibidir

7
(8) sen yâ Allâh Teʿâlâ onları hıfz eyle
  onları bu devirden tâ ebeden saklayıvėr

8
(9) zâlimler çeb çevrede gezinirler
  ler benî âdem arasında li oldukça ∞
On üçüncü mezmûr

13
1
Musikâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Niçeye dek yâ Allâh Teʿâlâ dâʾimâ beni unudursun
  niçeye dek yüzüŋü benden gizlersin

2
(3) niçeye dek bütün gün cânımda ler
  ve kalbimde kasâvet koyayım
  niçeye dek düşmanım üzerime ėder

3
(4) bak ėy beni eyle
  gözlerimi nûrla ki ölüm sunu uyumayam

4
(6) ki düşmanım dėmeye ki ȯŋa ġâlibim
  ve tekerlenirsem düşmanlarım sevinmesinler

5
(7) hem ben ihsânıŋa sığındım
  benim kalbim seniŋ ıŋla şen ola

6
yayım Allâha çün baŋa ʿivaz eyledi ∞
On dördüncü mezmûr

14
1
Musikâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  Ahmak kendỉ kalbinde dėdi ki Taŋrı yokdur
   ėderler
  mekrûh şeyler işlerler
  íylik ėder kimse yok

2
Allâh Teʿâlâ göklerden üzerine bakdı
  aŋlayan Allâhı taleb ėden var mı göreyim diyẻ

3
hep azdılar bile fenâ kokar oldular
  íylik ėder yok bir bile yokdur

4
zulm ėdenler ve kavmimi yendiḡi gibi yeyenler
  ve Allâh Teʿâlâya ėtmeyenler cümle seni bilmediler mi

5
orada ėdeler
  zîrâ Allâh Teʿâlâ ʿâdiliŋ devrindedir

6
fakîriŋ müşâveresini utandırırsıŋız
  Allâha tevekkül olduğu içỉn

7
keşki bir kimse e dan vėreydi
  Allâh Teʿâlâ kavminiŋ esîrliğini diḡi zamân
  hem Yaʿkûb sevinir hem İsrâʾil olurdu ∞
On beşinci mezmûr

15
1
Dâvûduŋ mezmûrudur
  Yâ Allâh de kim sâkin olur
  ve nda kim ėdecekdir

2
doğru yürüyen
   ʿameli ėden
  ve kalbinde hakk söyleyen

3
ki dili ile ėtmez
  yoldaşına kemlik ėtmez
  ve kendỉ i üzerine hakâret kaldırmaz

4
ol ki dėdi kişi ȯnuŋ gözlerinde ola
  ve Allâhdan korkanları eyleye
  yemîn ėtse kendỉye zarar da olsa deḡişdirmez

5
gümüşüŋü muʿâmele ile vėrme
  ve ȯnủ günâh üzerine rüşvet alma
  bunları ėden kımıldanmaz ∞
On altıncı mezmûr

16
1
makâmında Dâvûduŋ mezmûrudur
  Ey Taŋrı beni eyle çün saŋa sığındım

2
ėy cânım Allâh Teʿâlâya dėdiŋ ki efendim sensin
  benim hayrım saŋa lâzım deḡil

3
ancak yerde olan ve leredir
  ki cümle benim murâdım onlardadır

4
onlarıŋ elemleri çoğala ki ġayri ilâhlara uyup iverler
  onlarıŋ kan döküşlerini dökmem
  ve onlarıŋ adlarını dudaklarıma almam

5
Allâh Teʿâlâ benim payımıŋ ve kâsemiŋ hissesidir
  sen benim nasîbimi dayandırırsın

6
nasîbimiŋ kurʿası yerlerde düşdü
  baŋa güzel mîrâs deḡdi

7
ėdeyim Allâh Teʿâlâya ki baŋa nasîhat eyledi
  hem gėcelerde lerim beni ėderler

8
Allâh Teʿâlâyı öŋüme kodum
  çün o benim sağımdadır hîç kımıldanmam

9
ȯnuŋ içỉn kalbim olup ʿizzetim şen oldu
  im dahi emînlikle sâkin olur

10
zîrâ cânımı mezârda bırakmazsın
  seniŋ sâlihiŋiŋ ını görmeḡe komayasın

11
hayâtıŋ yolunu baŋa bildiresin
  uŋ tokluğu dîdârıŋladır
  sefâlar seniŋ sağıŋdadır dâʾimâ ∞
On yedinci mezmûr

17
1
Dâvûduŋ duʿâsı
  Hakkı işit yâ Allâh feryâdımı diŋle
  hîlesiz dudaklarımdan olan duʿâmı eyle

2
benim hükmüm seniŋ huzûruŋdan çıksın
  gözleriŋ doğruluklar görsün

3
deŋediŋ kalbimi gėcede yokladıŋ
   ėtdiŋ beni ve nesne bulmadıŋ
  fikr ėtdiḡimi ağzım ėtmez

4
seniŋ dudaklarıŋıŋ sözü içỉn âdam işlerinden
  ben ıŋ yollarını gözetdim

5
yollarıŋda adımlarımı dayandır
  ki ayaklarım sendelmeye

6
ben saŋa ėtdim zîrâ beni ėdersin
  yâ Taŋrı baŋa kulağıŋı eḡ de deyişimi diŋle

7
seniŋ sağıŋ üzerine kalkanlardan ayır ihsânıŋı
  ėy sığınanlarıŋ ı

8
beni gözüŋ siyâh bebeḡi gibi sakla
  kanadlarıŋıŋ gölgesinde beni gizle

9
beni harâb ėden zâlimleriŋ
  ve baŋa cân ile dolaşan düşmanlarımıŋ yüzünden beni gizle

10
yağ ile ağzını tıkadılar
  ağzıyla ġurûr söylediler

11
adımlarımı gözedip baŋa dolaşdılar
  bizi yere sermek içỉn gözlerini dikdiler

12
her biri arslana beŋzer ki kapmak ister
  ve lerde duran arslan yavrularına da

13
kalk yâ Allâh ȯnuŋ yüzünü eyle ve ȯnủ çökdür
  benim cânımı zâlimden kılıcıŋla çıkar

14
beni eliŋle âdamlardan kurtar yâ Allâh
  şul da nasîbi olan dünyâ âdamlarından
  ki onlarıŋ batnını iŋle doldurursun da
  oğullar tok olup kalanını lerine lar

15
ben hakk ile dîdârıŋı göreyim
  uyandığımda ŋdan tok olayım ∞
On sekizinci mezmûr

18
1
Musikâr başıya vėrilen Allâh kulu Dâvûduŋ mezmûrudur ki Allâh Teʿâlâ ȯnủ cümle düşmanlarınıŋ elinden hem uŋ elinden kurtardığı günde bu niŋ sözlerini söyledi ve dėdi
  (2) Severim seni umdan ėy kuvvetim Allâh

2
(3) Allâh Teʿâlâ kayam ve kalʿem ve ım
  Taŋrım kuvvetimdir
  ȯŋa sığınayım
  kalkanım ve halâsımıŋ boynuzu hem im

3
(4) Allâha ėdeyim
  ve düşmanlarımdan bulayım

4
(5) ölüm ağrıları beni çevirdiler
  ve larıŋ i beni şaşırdılar idi

5
(6) beni mezâr ağrıları eylediler
  ölüm kemendleri beni karşᵼladılar

6
(7) mda Allâh Teʿâlâya istidʿâ eyledim
  ve Taŋrıma feryâd ėtdim de
  benim âvâzımı kendỉ inden işitdi
  hem feryâdım huzûruna kulaklarına girdi

7
(8) o zamân yer sarsılıp deprendi
  ve dağlarıŋ temelleri kımıldandı hem ėtdi
  zîrâ ġazaba vardı idi

8
(9) burnundan tütün ve ağzından yakıcı âteş çıkdı idi
  korlar ȯndan tutuşurlardı

9
(10) ve gökleri eḡip indi de
  ayakları altında karaŋlık var idi

10
(11) ȯndan üzerine binip uçdu
  yeliŋ kanadları üzerinde eyledi

11
(12) kendỉ si içỉn karaŋlıklar kodu idi
  etrâfında çâdırı su zulmeti ve gökleriŋ bulutları idi

12
(13) öŋündeki sından bulutlar geçdiler
  dolu ile ve âteş korları ile

13
(14) Allâh Teʿâlâ göklerde gürledi
  ve kendỉ âvâzını dolu ve âteş korları ile vėrdi

14
(15) ve oklarını salıp onları dağıtdı
  hem yıldırımları atıp onları şaşırdı

15
(16) seniŋ âzârlayışıŋdan yâ Allâh
  ve ġazab yeliŋiŋ inden sularıŋ dibleri göründü
  ve dünyânıŋ temelleri açıldı

16
(17) yukarᵼdan el salıp beni tutdu
  beni çok sulardan çıkardı

17
(18) beni kavî düşmanımdan ve baŋa ėdenlerden kurtardı
  zîrâ benden kuvvetlirek idiler

18
(19) zarûretim gününde beni karşᵼladılar
  ve Allâh Teʿâlâ baŋa yerine oldu

19
(20) ve beni a çıkarıp beni kurtardı
  zîrâ benden râzı oldu

20
(21) Allâh Teʿâlâ baŋa sıdkıma göre ʿivaz eyledi
  ellerimiŋ pâkliḡine göre baŋa edâ eyledi

21
(22) zîrâ Allâh Teʿâlânıŋ tarîklerini gözetdim
  ve Taŋrımdan dönüp yaramazlık ėtmedim

22
(23) çün cümle ȯnuŋ ı öŋümdedir
  ve ȯnuŋ ini yanımdan gidermedim

23
(24) ve ȯnuŋla kâmil idim de kendỉmi yaramazlığımdan sakladım

24
(25) Allâh Teʿâlâ dahi baŋa sıdkıma göre
  ve gözleri öŋünde olan ellerimiŋ pâkliḡine göre edâ eyledi

25
(26) sâlih ile sâlihsin
  ve kâmil âdam ile kâmilsin

26
(27) pâk ile pâksin
  ve fâsık ile yavuzluk ėdersin

27
(28) zîrâ sen fakîr kavmiŋi ėdersin
  ve gözleri indirisin

28
(29) ve sen ımı ėdersin
   zulmetimi ziyâlendirir

29
(30) zîrâ seniŋle i
  ve Taŋrım ile hisârı

30
(31) Taŋrınıŋ yolu kâmildir sâfdır
  cümle ȯŋa sığınanlara kalkandır

31
(32) Allâh Teʿâlâdan ġayrı Taŋrı kimdir
  ve İlâhımızdan ġayrı kimdir

32
(33) baŋa kuvvet kuşadan Taŋrıdır ki yolumu kâmil ėder

33
(34) ayaklarımı geyikleriŋ ayakları gibi düzer
  ve beni lerimde ikâmet ėder

34
(35) ellerimi cenge öḡredir de yay kollarım ile kırılır

35
(36) ve baŋa ıŋıŋ kalkanını vėrip
  seniŋ sağ eliŋ beni dayandırdı
  hem seniŋ lütfuŋ beni büyütdü

36
(37) altımda adımlarımı ėtdiŋ
  ve topuklarım sendelemedi

37
(38) düşmanlarımıŋ ardınca dim ve onlara yetişdim
  tâ onları tamâm ėtmeyince dönmedim

38
(39) onları kırdım ki kalkmağa kâdir olmadılar
  ayaklarım altına düşmüşler

39
(40) kuvvet ile beni cenge kuşatdıŋ
  üzerime kalkanları altımda çökdürdüŋ

40
(41) düşmanlarımıŋ boynunu baŋa vėrdiŋ
  hem baŋa ėdenleri ėtdim

41
(42) çığırdılar ve kurtaran yok
  Allâha çığırdılar da onlara cevâb vėrmedi

42
(43) yel yüzünüŋ karşᵼsında onları toz gibi eyledi
  onları sokâklarıŋ çamuru gibi ezdim

43
(44) kavmiŋ ġavġâlarından beni kurtardıŋ
  beni ümmetlere baş koduŋ
  bilmediḡim kavim baŋa hizmet ėtdiler

44
(45) kulak i ile baŋa itâʿat ėtdiler
  ġarîb oğullar baŋa yalandan tâbiʿ oldular

45
(46) ġarîb oğullar oldular
  ve kendỉ lerinde ditreşdiler

46
(47) Allâh Teʿâlâ dir ve benim kayam dir
  hem ımıŋ Taŋrısı olsun

47
(48) Taŋrıdır baŋa intikâmlar vėren
  ve kavimleri altıma getiren

48
(49) düşmanlarımdan kurtaran
  ve beni üzerime kalkanlardan ėdip
  beni yaramaz âdamdan ėtdiŋ

49
(50) ȯnuŋ içỉn yâ Allâh saŋa ümmetlerde şükr ėdeyim
  ve ismiŋe ėdeyim

50
(51) ki kendỉ pâdişâhınıŋ lıklarını ʿazîm kılar
  ve kendỉ i Dâvûda hem ȯnuŋ nesline tâ ebeden ihsân ėder ∞
On dokuzuncu mezmûr

19
1
Musikâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Gökler Taŋrınıŋ ini hikâyet ėderler
  ve elleriniŋ işinden haber vėrir

2
(3) gün güne kelâmı ėder
  ve gėce gėceye ʿilmi beyân ėder

3
(4) onlarıŋ kelâmı yok ve sözleri yok
  âvâzı işidilmez

4
(5) ammâ onlarıŋ hattı cümle yere
  ve onlarıŋ kelâmı dünyânıŋ kenârına dek çıkdı
  onlar da yi güneşe kurdu

5
(6) ve ol gibi inden çıkar
  yolu seḡirtmeḡe kâdir kimse gibi sevinir

6
(7) u gökleriŋ sındandır
  ve devrânı tâ onlarıŋ intihâsına dek
  ȯnuŋ harâretinden kimse gizlenmez

7
(8) Allâh Teʿâlânıŋ Tevrâtı kâmildir câna tevbe ėtdirir
  Allâh Teʿâlânıŋ şehâdeti hakkdır u ʿâlim ėder

8
(9) Allâh Teʿâlânıŋ emirleri doğru kalbe ferah vėrir
  Allâh Teʿâlânıŋ vasiyyeti pâkdir gözleri aydın ėder

9
(10) Allâh Teʿâlânıŋ takvâsı dir ve durur
  Allâh Teʿâlânıŋ ı hak ve sâdık olurlar

10
(11) altundan ve çok altından makbûl
  ve baldan hem gümeç damlayışından tatlırakdır

11
(12) seniŋ kuluŋ dahi onlar ile dır
  onları saklamakda sevâb çok

12
(13) yaŋlışları kim aŋlar
  gizlilerden beni eyle

13
(14) hem kuluŋu ġurûrlardan menʿ ėt
  ki baŋa ėtmeyeler
  o zamân kâmil olup
  ʿazîm ʿisyândan olayım

14
(15) ağzımıŋ kelimâtı
  ve kalbimiŋ i
  huzûruŋda rızâŋ üzere olsun
  yâ benim kayam ve im Allâh ∞
Yiḡirminci mezmûr

20
1
başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) gününde Allâh Teʿâlâ seni eylesin
  Yaʿkûb Taŋrısınıŋ adı seni eylesin

2
(3) saŋa den imdâd göndersin
  ve dan saŋa vėrsin

3
(4) larıŋı eylesin
  kurbânıŋı küle sin ----

4
(5) saŋa göŋlüŋe göre vėrsin
  ve cümle ŋi eylesin

5
(6) seniŋ ıŋla alkışlayalım
  ve Taŋrımızıŋ adı ile bayrak kaldıralım
  Allâh Teʿâlâ cümle talebleriŋi eylesin

6
(7) bildim ki Allâh Teʿâlâ kendỉ ini eyledi
  ȯŋa nden cevâb vėre
  ȯnuŋ sağ eliniŋ halâsı kuvveti iledir

7
(8) bunlar ʿarabalara ve şunlar atlara dayanırlar
  biz ise ıŋ adını zikr ėdelim

8
(9) bunlar çökdüler ve düşdüler
  biz ise kalkdık ve eyledik

9
(10) yâ Allâh eyle
   ėtdiḡimiz günde bizi eylesin ∞
Yiḡirmi birinci mezmûr

21
1
Musikâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Yâ Allâh pâdişâh kuvvetiŋle sevinir
  ve ıŋla pek ziyâde olur

2
(3) ȯŋa göŋlünüŋ murâdını vėrdiŋ
  ve dudakları ile söylediḡini ėtmediŋ

3
(4) zîrâ niʿmetiŋ bereketiyle eylediŋ
  ȯnuŋ başına altun tâcı koduŋ

4
(5) senden ʿömür diledi de ȯŋa günleriŋ uzunluğunu
   ve vėrdiŋ

5
(6) ıŋla ʿizzeti büyükdür
  ve ȯnuŋ üzerine şöhret ve ziynet koduŋ

6
(7) zîrâ ȯnủ dâʾimâ bereketli koduŋ
  ȯŋa dîdârıŋ ile sürûr ve vėrdiŋ

7
(8) çün pâdişâh Allâh Teʿâlâya
  ve iŋ lütfuna dir kımıldanmaz

8
(9) seniŋ eliŋ cümle düşmanlarıŋı bulur
  seniŋ sağ eliŋ cümle saŋa ėdeneri bulur

9
(10) ġazabıŋıŋ vaktinde onları âteşli a irsin
  Allâh Teʿâlâ onları kendỉ hiddetinde yere çekire
  ve âteş onları eyleye

10
(11) onlarıŋ meyvesini yerden
  ve onlarıŋ zürriyyetini den helâk ėdesin

11
(12) zîrâ saŋa kemlik saldılar
  fikr ėtdikleri fikre kâdir olamadılar

12
(13) onları hedefe dönderirsin
  kirişleriŋde okları yüzlerine karşᵼ hâzır ėdesin

13
(14) yâ Allâh kuvvetiŋle müteʿâl ol
  uŋu yalım ve ėdelim ∞
Yiḡirmi ikinci fasl

22
1
makâmı üzerine musıkâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Yâ Taŋrım yâ Taŋrım niçỉn beni terk ėdip
  ımdan ve ımıŋ sözlerinden sin

2
(3) yâ Taŋrım gündüz feryâd ėderim de beni ėtmezsin
  gėcede dahi baŋa sükut yok

3
(4) sen ise kuddûssun {}

4
(5) babalarımız saŋa sığındılar
  tevekkül oldular da onları ėtdiŋ

5
(6) saŋa feryâd ėtdiler ve kurtuldular
  saŋa sığındılar ve çekmediler

6
(7) ben ise bir ım âdam deḡil
  âdamıŋ ʿaybı ve hakâretiyim

7
(8) cümle beni görenler beni ėderler
  dudağı uzadırlar başı salıp derler ki

8
(9) kendỉyi Allâh Teʿâlâya ısmarladı
  varsın ȯnủ kurtarsın ȯnủ halâs ėtsin
  çünki ȯndan hazz eyler

9
(10) beni karından çıkaran
  anamıŋ memeleri yanında iken beni saŋa sığındıran sensin

10
(11) ana rahminden saŋa bırakıldım
  anamıŋ karnından berỉ Taŋrımsın

11
(12) uzak olma benden çün yakındır
  ve yârdımcı yokdur

12
(13) beni niçe tosunlar çevirdiler
   boğaları beni ėtdiler

13
(14) üzerime ağzını açdılar
  kavrayan ve kükreyen arslan gibi

14
(15) su gibi döküldüm
  cümle kemỉklerim ayrıldılar
  yüreḡim bal mûmu gibi olup bağırsaklarım içinde erimiş

15
(16) mecâlim saksı gibi kurudu
  ve dilim boğazıma yapışdı
  beni ölüm toprağına koduŋ

16
(17) çün beni itler çevirdiler
  leriŋ cemʿiyyeti beni eyledi
  ellerimi ve ayaklarımı delmişler

17
(18) cümle kemỉklerimi sayayım
  onlar bakarlar ve beni ėderler

18
(19) kendỉ kendỉlerine esvâblarımı ėtdiler
  ve kaftânım üzerine kurʿayı atdılar

19
(20) ve sen yâ Allâh uzak olma
  ėy benim kuvvetim benim yârdımıma yetiş

20
(21) cânımı kılıcdan
  benim biriciḡimi it elinden kurtar

21
(22) beni isticâb ėdip arslanıŋ ağzından
  ve gergedânıŋ boynuzlarından eyle

22
(23) karındaşlarıma seniŋ ismiŋi hikâyet ėdeyim
  cemʿiyyet içinde seni ėdeyim

23
(24) ėy ȯnủ medh ėdiŋ
  cümle Yaʿkûbuŋ nesli ȯŋa eyleyiŋ
  ve cümle iŋ zürriyyeti ȯndan korkuŋ

24
(25) cünki musîbetliniŋ musîbetini hakîr görüp ėtmez
  ve ȯndan yüzünü saklamadı
  hem ȯŋa feryâd ėtdiḡi zamân eyledi

25
(26) de medhim sendendir
  senden korkanlarıŋ öŋünde lerimi edâ ėdeyim

26
(27) yeyeler ve tok olalar
  Allâh Teʿâlâyı arayıp medh ėdeler
  ve siziŋ kalbiŋiz yaşaya

27
(28) yeriŋ cümle ları Allâh Teʿâlâya ėdip ȯŋa ėdeler
  ve cümle ümmetleriŋ kabîleleri huzûruŋda secde ėdeler

28
(29) zîrâ mülk Allâhıŋdır
  ve ümmetlerde sultân odur

29
(30) yeriŋ cümle semiz leri yeyeler ve secde ėdeler
  toprağa inen kimseler cümlesi
  hem cânını diriltmeyen dahi ȯŋa rükuʿ ėdeler

30
(31) onlarıŋ nesli ȯŋa ʿibâdet ėde
  devrân ile ye ola

31
(32) gelip ėtdiḡi ʿadâletini doğacak kavme ėdeler ∞
Yiḡirmi üçüncü mezmûr

23
1
Dâvûduŋ mezmûru
   Allâh Teʿâlâdır
  baŋa nesne eksik olmaz

2
beni ot mekânlarında yatırır
  ben râhatlarıŋ suları yanında gezdirir

3
cânıma huzûr vėrir
  kendỉ ismi içỉn beni ʿadâletiŋ ında eyler

4
eḡerçi ölüm gölgesiniŋ deresinde gezersem de
  den korkmam zîrâ sen benimlesin
  seniŋ çubuğuŋ ve seniŋ deḡneḡiŋ baŋa taʿziye ėderler

5
düşmanlarımıŋ karşᵼsında öŋümde soframı kurarsın
  başımı yağ ile yağladıŋ
  kâsem taşkındır

6
ʿömrümüŋ cümle günlerinde
   ve baŋa ėdecekdir
  ve da da sâkin olurum ∞
Yiḡirmi dördüncü mezmûr

24
1
Dâvûduŋ mezmûrudur
  Yer ve ȯnuŋ dolusu
   dünyâ ve içinde sâkin olanlar Allâh Teʿâlânıŋdır

2
zîrâ o ȯnủ deŋizler üzerinde temelledi
  ve ȯnủ ırmaklar üstünde ėtdi

3
Allâh Teʿâlânıŋ dağına kim çıkar
  ve ȯnuŋ nde duracak kimdir

4
elleri temîz ve kalbi pâk
  ki göŋlünü bâtıllığa vėrmez ve hîle ile yemîn ėtmez

5
Allâh Teʿâlâdan bereket
  ve Taŋrıdan ınıŋ hakkını alır

6
budur ȯnủ arayanlarıŋ nesli
  huzûruŋu arayanlarıŋ Yaʿkûb nesli budur ----

7
ėy kapᵼlar başlarıŋızı kaldırıŋ
  ve ları oluŋ da gire

8
bu Mecdiŋ Pâdişâhı kimdir
   ve Allâh ve da Allâhdır

9
ėy kapᵼlar başlarıŋızı kaldırıŋ
  ve ėy dehriŋ bâbları mürtefiʿ oluŋ da mecdiŋ pâdişâhı gire

10
bu Mecdiŋ Pâdişâhı kimdir
   mecdiŋ pâdişâhı odur ----
Yiḡirimi beşinci mezmûr

25
1
Dâvûduŋ mezmûrudur
  Yâ Allâh saŋa cânımı kaldırırım

2
İlâhım saŋa tevekkülüm ki lanmayam
  düşmanlarım benden iftihâr ėtmesinler

3
ve cümle seni katlananlar ʿârlanmayalar
   hâʾinlik ėdenler ʿârlansınlar

4
yâ Allâh tarîkleriŋi baŋa bildir
  leriŋi baŋa öḡret

5
beni hakîkatiŋde gezdir ve baŋa taʿlîm eyle
  zîrâ sen ımıŋ Taŋrısısın bütün gün saŋa im

6
rahmetleriŋi ve ezelden olan ihsânlarıŋı yâd kıl

7
gencliḡimiŋ günâhlarını ve ʿisyânlıklarımı aŋma
  sen beni rahmetiŋe göre aŋ seniŋ íyỉliḡiŋ içỉn yâ Allâh

8
Allâh Teʿâlâ íyỉ ve doğrudur
  ȯnuŋ içỉn günâhkârlara yolu öḡredir

9
halîmleri hükümde gezdirir
  ve halîmlere kendỉ yolunu öḡredir

10
Allâh Teʿâlânıŋ hep sebîlleri rahmet ve hakkdır
  ȯnuŋ ʿahdini ve ȯnuŋ şehâdetlerini gözedenlere

11
ismiŋ içỉn yâ Allâh
  günâhımı ʿafv eyle zîrâ çokdur

12
Allâhdan korkan âdam kimdir
  ki ėdecek yolu ȯŋa öḡredir

13
ȯnuŋ cânı hayırda gėceleye
  ve ȯnuŋ nesli yeri mîrâs eyleye

14
Allâh Teʿâlânıŋ sırrı kendỉ lerinedir
  ve ȯnuŋ ini ki onlara eyleye

15
gözlerim dâʾimâ Allâh Teʿâlâyadır
  zîrâ o ayaklarımı ağdan çıkaracakdır

16
nazar eyle baŋa rahmet eyle
  zîrâ ben yalıŋız hem fakîrim

17
kalbimiŋ darġınlıkları oldular
  beni larımdan eyle

18
musîbetime ve rahmetime bak da cümle günâhlarımı ʿafv eyle

19
düşmanlarıma bak ki çokdur
  ve baŋa zâlim iyle buġz ėderler

20
cânımı eyle ve beni eyle ki olmayam
  çün saŋa sığındım

21
kemâl ve beni saklasınlar
  çün saŋa ım

22
ėy Allâh i lardan ėt ∞
Yiḡirmi altıncı mezmûr

26
1
Dâvûduŋ mezmûrudur
  Hükm eyle baŋa yâ Allâh zîrâ ben kemâlim ile gezdim
  ve Allâha iʿtimâd ėdip kımıldanmam

2
deŋe beni yâ Allâh ve beni imtihân eyle
  lerimi ve kalbimi eyle

3
çün ihsânıŋ gözlerimiŋ karşᵼsındadır
  ve seniŋ hakîkatiŋde gezindim

4
bâtıl âdamlar ile oturmadım
  ve lar ile ėtmedim

5
leriŋ cemâʿatine ėtdim
  ve zâlimlere deḡilim

6
pâklik ile ellerimi dım
  ve seniŋ ŋı ėderim

7
şükr âvâzını diŋletmek
  ve cümle ʿacâʾibleriŋi hikâyet ėtmek içỉn

8
yâ Allâh seniŋ beytiŋiŋ mekânını
  ve seniŋ ʿizzetiŋiŋ yerini sevdim

9
benim cânımı günâhkârlar ile
  ve ımı kanlı âdamlar ile eyleme

10
zîrâ onlarıŋ ellerinde
  ve onlarıŋ sağ eli rüşvetdir

11
ben ise kemâlim ile gezdim
  beni ėt ve baŋa rahmet eyle

12
ayağım doğrulukda durdu
  cemâʿatlerde Allâh Teʿâlâya ėdeyim ∞
Yiḡirmi yedinci mezmûr

27
1
Dâvûduŋ mezmûrudur
  Allâh Teʿâlâ nûrum ve ımdır
  kimden korkayım
  Allâh Teʿâlâ ʿömrümüŋ kuvvetidir
  kimden ėdeyim

2
ler düşmanlarım ve lerim etimi yemek içỉn
  üzerime yaklaşdığı zamân onlar tekerlendiler ve düşdüler

3
eḡer üzerime orduyu kurarlar ise yüreḡim korkmaz
  eḡer üzerime cenk kalkarsa ben ȯŋa iʿtimâd ėderim

4
bir nesne diledim Allâhdan
  ȯnủ taleb ėderim ki
  ʿömrümüŋ ında da oturup
  ȯnuŋ ini görem ve inde yoklayam

5
zîrâ belâ gününde beni sinde saklayacakdır
  kendỉ çadırınıŋ gizleḡinde beni gizleyecekdir
  beni bir kayaya kaldıracakdır

6
ve şimdi etrâfımdaki düşmanlarım üzerine başım li olup
  haymesinde ları ėdeyim
  yayım ve Allâh Teʿâlâya ėdeyim

7
yâ Allâh Teʿâlâ benim âvâzımı diŋle ki ȯnuŋla çığırırım
   baŋa merhamet kıl ve beni eyle

8
seniŋ tarafıŋdan kalbim baŋa der ki dîdârımı arayıŋ
  yâ Allâh seniŋ dîdârıŋı arayayım

9
benden dîdârıŋı saklama
  kuluŋu hiddete saldırma
  yârdımım idiŋ beni bırakma
  beni terk eyleme ėy ımıŋ Taŋrısı

10
zîrâ babam ve anam beni terk ėderler
  ve Allâh Teʿâlâ beni kabûl ėde

11
yâ Allâh baŋa tarîkiŋi öḡret
  ve düşmanlarımıŋ ucundan e beni eyle

12
beni düşmanlarımıŋ murâdına teslîm eyleme
  zîrâ yalan şâhidleri ve zoru söyleyenler üzerime kalkdılar

13
dirileriŋ yerinde Allâh Teʿâlânıŋ íyliḡini göreceḡimi inanmasaydım olurdum

14
Allâha ol ve peklen
  Taŋrı dahi kalbiŋi peklendire
   Allâha muntazır ol ∞
Yiḡirmi sekizinci mezmûr

28
1
Dâvûdûŋ mezmûru
  Yâ Allâh saŋa çığırdım
  ėy benim kayam baŋa cevâb vėrmeyip sükut ėtme ki
  eḡer sükut ėderseŋ kabire inenlere beŋzemeyem

2
saŋa çığırdığımda ve ellerimi kaldırdığımda
  larımıŋ âvâzını diŋle

3
beni zâlimler ile ve yaramazlık işleyenler ile sürükleme ki
  yoldaşlar ile selâm söyleşirler ve kalblerinde kemlik var

4
onlara ʿameline göre vėr
  ve onlarıŋ ʿamelleriniŋ kemliḡine göre
  onlarıŋ elleriniŋ ʿameline göre onlara vėr
  onlara onlarıŋ sını

5
zîrâ Allâh Teʿâlânıŋ ini
  ve elleriniŋ işini ėtmezler de

6
Allâh ki benim larımıŋ âvâzını ėtmişdir

7
Allâh Teʿâlâ kuvvetim ve siperimdir
  kalbim ȯŋa iʿtimâd ėtdi de oldum
  ve kalbim ėtdi
  pes ȯŋa ım ile şükr eyleyeyim

8
Allâh Teʿâlâ onlara kuvvet
  ve kendỉ iniŋ larınıŋ kuvvetidir

9
kurtar kavmiŋi ve mîrâsıŋı bereketle
  hem onları güdüp ebeden li eyle ∞
Yiḡirmi dokuzuncu mezmûr

29
1
Dâvûduŋ mezmûru
  Vėriŋ Allâha ėy ler
  Allâha i vėriŋ

2
Allâh Teʿâlâya isminiŋ mecdini vėriŋ
  Allâh Teʿâlâya üŋ şöhreti ile secde eyleyiŋ

3
Allâh Teʿâlânıŋ âvâzı sular üzerinde işidilir
  
  Allâh Teʿâlâ çok sular üzerindedir

4
Allâh Teʿâlânıŋ âvâzı kuvvet ile
  Allâh Teʿâlânıŋ âvâzı iledir

5
Allâh Teʿâlânıŋ âvâzı ağaclarını kırar
   Allâh Teʿâlâ uŋ erz ağaclarını ėder

6
ve onları buzağᵼ gibi
  Libânon ve gergedânlarınıŋ yavrusu gibi sıçradır

7
Allâh Teʿâlânıŋ âvâzı âteşiŋ ʿalevlerini koparır

8
Allâh Teʿâlânıŋ âvâzı yi ditredir
  Allâh Teʿâlâ iŋ beriyyesini

9
Allâh Teʿâlânıŋ âvâzı geyikleri doğurur ve ormanları soyar
  hem hepisi ȯnuŋ inde ʿizzetini söyler

10
Allâh Teʿâlâ da oturur
  ve Allâh Teʿâlâ ebeden pâdişâh oturacakdır

11
Allâh Teʿâlâ kendỉ kavmine kuvvet vėre
  Allâh Teʿâlâ kendỉ kavmini selâmet ile mübârek eyleye ∞
Otuzuncu mezmûr

30
1
Dâvûduŋ siniŋ mezmûru kendỉ eviniŋ ü içỉn
  (2) Seni ėdeyim yâ Allâh ki beni yüce eylediŋ
  ve düşmanlarımı benden ėtmediŋ

2
(3) ėy saŋa feryâd eyledim de baŋa şifâ vėrdiŋ

3
(4) yâ Allâh benim cânımı mezârdan çıkardıŋ
  çukura düşmedim beni eylediŋ

4
(5) Allâh Teʿâlâya yıŋ ėy sâlihleri
  ve ne şükr eyleyiŋ

5
(6) zîrâ ȯnuŋ hiddeti bir ân ammâ ȯnuŋ rızâsı bir ʿömür durur
  âhşâmda ağlayış konursa sabâhdan olur

6
(7) ve ben imde dėdim ki
   kımıldanmayam

7
(8) yâ Allâh rızâŋ ile kuvveti dağımda ikâmet eylediŋ
  ammâ yüzüŋü gizlediḡiŋ gibi şaşkın oldum

8
(9) yâ Allâh saŋa feryâd eyledim
  ve Taŋrıya duʿâ ėdip dėdim

9
(10) benim kanımda ne fâʾide mezâra indiḡimde
  toprak seni ėder mi
  seniŋ hakkıŋı ėder mi

10
(11) diŋle yâ Allâh ve baŋa rahmet eyle
  yâ Allâh baŋa ol

11
(12) baŋa yasımı raksıma diŋ
  çûlumu çözdüŋ ve baŋa süruru kuşatdıŋ

12
(13) ȯnuŋ içỉn saŋa herkes i ya ve sükut ėtmeye
  ėy Taŋrım Allâh Teʿâlâ dâʾimâ seni taʿrîf ėdeyim ∞
Otuz birinci mezmûr

31
1
başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Yâ Allâh saŋa sığındım ki lanmayam
  ʿadâletiŋ ile beni kurtar

2
(3) kulağıŋı baŋa eyle
  tez beni kurtar
  baŋa kuvvetli kaya
  hisârlı ev gibi ol ki beni ėdesin

3
(4) zîrâ benim kayam ve hisârım sensin
  ismiŋ içỉn beni ilet ve getir

4
(5) baŋa sakladıkları ağdan beni çıkar
  zîrâ kuvvetim sensin

5
(6) eliŋe rûhumu korum
  ėy beni eyle

6
(7) ları gözedenlere ėderim
  zîrâ ben Allâha sığındım

7
(8) seniŋ ihsânıŋla şen olup olayım
  çün musîbetimi gördüŋ ve larda cânımı bildiŋ

8
(9) ve beni düşmanıŋ elinde haps ėtmeyip
  ayaklarımı da ikâmet eylediŋ

9
(10) merhamet kıl baŋa yâ Allâh zîrâ im var
  gözüm cânım ve karnım dan çürüdü

10
(11) zîrâ ʿömrüm olmadan ve yaşlarım dan eksildi
  hem günâhım içỉn kuvvetim düşdü ve kemỉklerim çürüdü

11
(12) cümle düşmanlarım içỉn koŋşủlarıma pek ʿayba
  ve bildiklerime korkuya oldum
  beni taşrada görenler benden uzağa kaçarlar

12
(13) onlarıŋ göŋlünden meyyit gibi unuduldum
  zâyiʿ olmuş kab gibi oldum

13
(14) zîrâ çoklarıŋ sini işitdim
  her tarafdan korkum var idi
  üzerime bile ve cânımı tutmak içỉn fikr ėtdikleri vakitde

14
(15) ammâ ben yâ Allâh saŋa sığınıp
  sen Taŋrımsın dėdim

15
(16) vakitlerim eliŋdedir
  beni düşmanlarımıŋ ve leriŋ elinden kurtar

16
(17) kuluŋ üzerine dîdârıŋı eyle
  lütfuŋ içỉn beni eyle

17
(18) yâ Allâh olmayam çün saŋa eyledim
  zâlimler hacîl olsunlar mezâra inecek olsunlar

18
(19) yalan dudakları dilsiz olsunlar
  ki sâdık üzerine ġurûr ve ile söylerler

19
(20) senden korkanlara sakladığıŋ íyỉlik ne kadar çokdur ki
  ȯnủ saŋa sığınanlara öŋünde ėdersin

20
(21) onları âdem sından dîdârıŋıŋ gizleḡinde gizlersin
  onları dilleriŋ çekişmesinden ŋe ėdersin

21
(22) Allâh Teʿâlâ olsun
  çün baŋa ihsân ėtdi sanki hisârlı şehirde idim

22
(23) ve ben şaşkınlığımda dėdim ki
  gözleriŋiŋ karşᵼsından oldum
  nihâyet saŋa çığırdığım zamân larımıŋ âvâzını işitdiŋ

23
(24) Allâh Teʿâlâyı seviŋ ėy cümle ȯnuŋ sâdıkları
  Allâh Teʿâlâ müʾminleri ėder
  ve ġurûrluk ėdenlere ile cezâsın vėrir

24
(25) ėy cümle Allâh Teʿâlâya tevekkül olanlar kuvvetleniŋ
  Taŋrı da sizi pekişdire ∞
Otuz ikinci mezmûr

32
1
makâmında olan Dâvûduŋ mezmûru
  Ne mutlu ʿisyânı olunmuşa
  ve günâhı olunmuşa

2
ne mutlu âdama ki Allâh Teʿâlâ ȯŋa günâh ėtmeye
  ve ȯnuŋ rûhunda hîle yok ola

3
sükut ėtdiḡim içỉn bütün günüŋ ında kemỉklerim eskidi

4
çün gėce ve gündüz seniŋ eliŋ üzerimde ağırlanır
  benim lığım yaz kuraklığına döndü ----

5
hatâmı saŋa bildirdim günâhımı
  dėdim kabâhatlerimi Allâh Teʿâlâya iʿtirâf ėdeyim
  sen dahi günâhımıŋ yaramazlığını ʿafv eylediŋ --selah--

6
ȯndan ötürű bulunacağıŋ vakitde saŋa her sâlih duʿâ eyleye
  çok sularıŋ taşkınlığında ȯŋa yetişmeyeler

7
sen baŋa sin beni dan saklarsın
  ıŋ alkışları ile beni ėdesin ----

8
saŋa aŋladayım ve saŋa gezineceḡiŋ yolu öḡredeyim
  gözüm ile saŋa işâret ėdeyim

9
idrâksiz at gibi ve katır gibi olmaŋ ki
  onuŋ ağzı kem ve oyan ile sıkılır da saŋa yaklaşmaya

10
yaramaza çok ağrılar olur
  ammâ Allâh Teʿâlâya tevekkül olanı rahmet eyleye

11
Allâh ile seviniŋ ve şen oluŋ ėy ler
  ve kalbi olanlar eyleyiŋ ∞
Otuz üçüncü mezmûr

33
1
Ey sâdıklar Allâh ile eyleyiŋ
   lere yaraşır

2
Allâh Teʿâlâyı tambûr ile eyleyiŋ
  ȯŋa on telli santûr ile eyleyiŋ

3
ȯŋa yeŋi yıŋ
  çalġıyı âhenk ile eyleyiŋ

4
zîrâ Allâh Teʿâlânıŋ sözü doğrudur
  ve cümle ȯnuŋ işi îmân iledir

5
Allâh Teʿâlâ ʿadâleti ve hükmü sever
  yer Allâh Teʿâlânıŋ ihsânı ile doludur

6
Allâh Teʿâlânıŋ sözü ile gökler ve cümle ȯnuŋ leri
  ȯnuŋ ağzınıŋ nefesi ile yapıldı

7
deŋiziŋ sularını bir yığına ėder
  deriŋlikleri hazîne ėtdi

8
cümle yerliler Allâh Teʿâlâdan korksunlar
   dünyânıŋ sâkinleri ondan ėtsinler

9
zîrâ o söyledi ve oldu
  ol emr ėtdi de vâkiʿ oldu

10
Allâh Teʿâlâ ümmetleriŋ sini ibtâl ėder
  kavimleriŋ fikirlerini mahv ėder

11
Allâh Teʿâlânıŋ nasîhati
  ve kalbiniŋ fikirleri durur

12
ne mutlu ol ümmete ki ola
  ve kavme ki ȯnủ kendỉye mîrâsa eyledi

13
Allâh Teʿâlâ göklerden bakar
  cümle görür

14
kendỉ meclisiniŋ mekânından yeriŋ cümle sâkinlerine bakar

15
o onlarıŋ kalbini bile yaratdı
  cümle onlarıŋ ʿamellerini idrâk ėder

16
pâdişâh çok ʿasker ile kurtulmaz
  çok kuvvet ile olmaz

17
at kurtarmağa yalan nesnedir
  kuvvet çokluğuyla halâs ėdemez

18
işte Allâh Teʿâlânıŋ gözü kendỉden korkanlar üzerinde
  ve ȯnuŋ ihsânına katlananlaradır

19
onlarıŋ cânını ölümden kurtarmak içỉn
  ve onları lıkda diriltmek içỉn

20
cânımız Allâh Teʿâlâya dır
  imdâdımız ve kalkanımız odur

21
ki kalbimiz ȯnuŋla sevinecekdir
  çün ȯnuŋ ünüŋ ismine sığındık

22
yâ Allâh seniŋ ihsânıŋ üzerimize olsun
   ki saŋa tevekkül olduk ∞
Otuz dördüncü mezmûr

34
1
Dâvûduŋ mezmûrudur ki Abimalikiŋ öŋünde sûretini deḡişdirdiḡi zamân o ȯnủ kovdu da gitdi
  (2) Her vakit Allâh Teʿâlâya söyleyem
  hamdı dâʾimâ ağzımdadır

2
(3) cânım Allâh Teʿâlâya tebârek söyleyem
  lar işideler ve sevineler

3
(4) benimle Allâh Teʿâlâya eyleyiŋ
  ve ȯnuŋ adını ėdelim

4
(5) Allâh Teʿâlâyı aradım ol dahi baŋa cevâb vėrip
  beni cümle korkularımdan ėtdi

5
(6) ȯŋa bakanlar oldular
  hem onlarıŋ yüzleri utanmadılar

6
(7) bu fakîr çığırdı ve Allâh Teʿâlâ işitdi de
  ȯnủ cümle larından ėtdi

7
(8) leriŋ çevre yanında Allâh Teʿâlânıŋ meleḡi taburlanır da onları kurtarır

8
(9) tatıŋ ve görüŋ ki Allâh Teʿâlâ íyỉdir
  ne mutlu ȯŋa sığınana

9
(10) Allâhdan korkuŋ ėy ȯnuŋ leri
  zîrâ ondan korkanlara yokdur

10
(11) arslancıklar zarûret ve açlık çekerler
  ammâ Allâhı arayanlara hîç bir íylik eksik olmaz

11
(12) geliŋ oğullar beni diŋleyiŋ
  size Allâhıŋ korkusunu öḡredeyim

12
(13) dir ol âdam kim isteye
  íyỉliḡi görmek içỉn ı seve

13
(14) diliŋi kemlikden
  ve dudaklarıŋı hîle söylemekden sakla

14
(15) kemlikden eyle ve íylik ile selâm ara
  ve ȯŋa eyle

15
(16) Allâhıŋ gözleri sâdıklara
  ve kulakları onlarıŋ feryâdınadır

16
(17) Allâh Teʿâlânıŋ lı yüzü leredir
  onlarıŋ ini yerden ėtmek içỉn

17
(18) ler feryâd ėderler ve Allâh Teʿâlâ ėder
  hem onları cümle larından ėder

18
(19) Allâh Teʿâlâ lere yakındır
  ve ları ėder

19
(20) sâdıkıŋ derdleri çokdur
  ve Allâh Teʿâlâ ȯnủ cümlelerinden kurtarır

20
(21) cümle ȯnuŋ kemỉklerini saklar da onlardan birisi kırılmadı

21
(22) şirret zâlimleri öldürür
  ve sâdıka ėdenler harâb olurlar

22
(23) Allâh Teʿâlâ kullarınıŋ cânını ėder
  ve cümle ȯŋa sığınanlar harâb olmazlar ∞
Otuz beşinci mezmûr

35
1
Dâvûduŋ mezmûru
  Yâ Allâh benimle ėdenler ile ġavġâ eyle
  benimle cenk ėdenler ile cenk eyle

2
tut kalkanı ve siperi de benim imdâdıma kalk

3
mızrağı çıkar ve beni ėdenlere geçidi kapa
  cânıma de ki seniŋ ıŋım

4
cânımı arayanlar olup utansınlar
  baŋa kemlik sananlar gėrỉ dönüp mahcûb kalsınlar

5
rûzigârıŋ öŋünde saman çöpü gibi olsunlar
  ve Allâh Teʿâlânıŋ meleḡi onları itivėrsin

6
onlarıŋ yolu karaŋlık ve olsun
  ve Allâh Teʿâlânıŋ meleḡi onları iztihâd eylesin

7
zîrâ sebebsiz baŋa çukurda ağını sakladılar
  sebebsiz benim cânıma kazdılar

8
bilinmez belâ ȯŋa uğrasın ve ȯnuŋ sakladığı ağ ȯnủ tutsun
  belâ içine o düşsün

9
(10) ve benim cânım şen olup
  ȯnuŋ ında olsun

10
(9) cümle kemỉklerim dėseler gerek
  yâ Allâh seniŋ gibi kim var ki
  derdliyi kendỉden kuvvetli kimseden
  ve fakîri hem miskîni ȯnủ yağmalayandan kurtarırsın

11
yalan şâhidleri kalkıp bilmediḡimi baŋa suʾâl ėtdiler

12
baŋa íylik yerine kemlik
  cânıma mahrûmluk ėtdiler

13
ben ise lerinde çûl gíyerdim
  ve oruc ile cânıma cefâ ėderdim de benim duʿâm baŋa koynuma dönerdi

14
dostum ya karındaşım içỉn gibi gezerdim
  ana lisi gibi karalar gíyip bükülürdüm

15
ammâ onlar aksaklığımda sevindiler ve oldular
  ben bilmeden üzerime ler cemʿ oldular
  beni yırtdılar olmadılar

16
ler ile ve ler ile üzerime dişlerini kıcırdatdılar

17
yâ Rabb niçeye dek bakarsın
  onlarıŋ harâblığından nefsimi ve biricik cânımı arslanlardan kurtar

18
saŋa büyük cemâʿatde şükr ėdeyim
  saŋa ʿazîm kavimde hamd ėdeyim

19
baŋa yere düşmanlar olanlar sevinmesinler
  {}

20
zîrâ selâm söylemezler
  ve yeriŋ ları üzerine hîle sözlerini fikr ėderler

21
ve üzerime ağzını bollayıp hay hay gözümüz gördü dėdiler

22
gördüŋ yâ Allâh sükut ėtme
  yâ Rabb benden ırak olma

23
uyan ve benim hükmüme ol
  ėy benim ma uyan

24
seniŋ ʿadâletiŋe göre baŋa hükm eyle ėy
  ve baŋa sevinmesinler

25
kalbinde hey cânımız dėmesinler
  ve ȯnủ ibtilâʿ eyledik dėmesinler

26
benim belâmdan sevinenler olup utansınlar
  üzerime ʿazamet ėdenler ʿayıb ve ile olsunlar

27
sıdkımı isteyenler yıp şen olsunlar
  ve dâʾimâ dėsinler ki
  kendỉ kulunuŋ selâmetini isteyen Allâh olsun

28
dilim dahi ʿadâletiŋi
  her gün hamdıŋı söylesin ∞
Otuz altıncı mezmûr

36
1
Allâh kulu Dâvûduŋ musıkâr başıya vėrilen mezmûru
  (2) Kalbimiŋ unda fâsıka ʿisyân der ki
  ȯnuŋ gözleri öŋünde Allâhıŋ korkusu yokdur

2
(3) zîrâ kendỉ ėder
   ėdecek yaramazlığını bulmakda

3
(4) ȯnuŋ ağzınıŋ sözleri yaramazlık ve hîledir
  íylik ėtmeḡe idrâk ėtmekden vâz geçdi

4
(5) kendỉ döşeḡinde yaramazlığı fikr ėder
  íyỉ olmayan yol üzerinde durur da şerden ėtmez

5
(6) yâ Allâh seniŋ rahmetiŋ göklere dek
  seniŋ hakkıŋ tâ bulutlara dekdir

6
(7) seniŋ ʿadâletiŋ yüce dağlar gibi ve ıŋ ı ʿazîmdir
  insânı hem hayvânı ėdersin yâ Allâh

7
(8) rahmetiŋ ne kıymetlidir ėy Taŋrı
  ve kanadlarıŋıŋ gölgesine sığınırlar

8
(9) eviŋiŋ inden kanarlar
  zevkleriŋiŋ ırmağından onlara içiresin

9
(10) zîrâ ıŋ ı seniŋledir
  ve seniŋ nûruŋla nûr görürüz

10
(11) seni bilenlere rahmetiŋi
  ve kalbi lere iŋi eyle

11
(12) ġurûr ayağı baŋa gelmesin
  ve fâsıklarıŋ eli beni ėtmesin

12
(13) işleyenler orada düşdüler
  itivėrildiler ve kalkmağa kâdir olmadılar ∞
Otuz yedinci mezmûr

37
1
Dâvûduŋ mezmûru
  Şerrîrler içỉn olma
  bed fâʿillere ėtme

2
zîrâ otluk gibi biçileler
  ve tâze otuŋ yaprağı gibi düşerler

3
Allâha sığın ve íylik eyle
  yerde sâkin ve amân ile ol

4
niʿmetlen de saŋa göŋlüŋüŋ murâdını vėre

5
Allâh Teʿâlâya yoluŋu ısmarla ve ȯŋa sığın da o ėde

6
ve seniŋ ıŋı nûr gibi
  ve hükmüŋü gibi çıkara

7
Allâha ol ve ȯŋa sabr ėdip katlan da ol kimse içỉn olma
  ki kendỉ yolunda işi râst ola
  ne işleyen âdam içỉn

8
ġazabdan ol ve hiddeti koyủvėr
  gerçekten kemlik ėtmek içỉn muztarib olma

9
zîrâ ler kırılsa gerek
  ve Allâha katlananlar onlar yeri mîrâs ėdeceklerdir

10
biraz dahi da yaramaz yok ola
  mekânını ėdesin o ise yokdur

11
ammâ lar yeri mîrâs ėdeler
  ve selâmetiŋ çokluğunda zevkleneler

12
fâsık sâdık üzerine fikr ėder
  ve ȯnuŋ üzerine dişleri ile kıcırdar

13
Rabb ise ȯŋa güler
  zîrâ görür ki ȯnuŋ günü geliyor

14
fâsıklar kılıcı çıkardılar ve yayını yasdılar
  fakîri ve miskîni düşürmek
  ve doğru yolluları boğazlamak içỉn

15
kılıçları yüreklerine gire ve yayları kırıla

16
iŋ azı fâsıklarıŋ bolluğundan yeḡdir

17
zîrâ fâsıklarıŋ kolları kırıla
  sâdıkları ise Allâh Teʿâlâ dayandırır

18
Allâh Teʿâlâ kâmilleriŋ günlerini bilir
  ve onlarıŋ mîrâsı olur

19
belâ vaktinde olmazlar
  ve günlerinde tok olurlar

20
fâsıklar helâk olalar
  ve Allâhıŋ düşmanları kuzủlarıŋ yağı gibi olalar
  tütüne dönüp ifnâ olalar

21
fâsık ödünc alır da ödemez
  ammâ sâdık bağışlar hem vėrir

22
zîrâ Rabbiŋ mübârekleri yeri mîrâs ėderler
  ve ȯnuŋ melʿûnları olacaklardır

23
âdamıŋ adımları Allâhdan doğrulur
  ve ȯnuŋ yolunu ister

24
düşerse yıkılmaz çün Allâh Teʿâlâ elini dayandırır

25
oğlan idim ve kocadım
  sâdıkı görmedim ne neslini ki dileye

26
bütün gün bağışlar ve ödünc vėrir de nesli bereketdedir

27
kemlikden dön git
  íylik eyle de ebeden olursun

28
zîrâ Allâh Teʿâlâ ʿadâleti sever ve sâlihlerini terk ėtmez
  ebeden mahfûz olurlar fâsıklarıŋ nesli ise oluna

29
sâdıklar yeri mîrâs ėdeceklerdir
  ve ebeden üzerinde sâkin olacaklardır

30
sâdıkıŋ ağzı hikmeti söyleye
  ve ȯnuŋ dili hükmü ėde

31
Allâh Teʿâlânıŋ Tevrâtı ȯnuŋ kalbindedir
  ȯnuŋ içỉn ayakları sendelmeye

32
fâsık sâdıkı gözedir
  ve ȯnủ öldürmeḡe arar

33
ammâ Allâh Teʿâlâ ȯnủ ȯnuŋ eline komaz
  ve hükümlendiḡi vakitde üzerine hükm ėtmez

34
Allâh Teʿâlâya eyle
  ve ȯnuŋ yolunu gözet de seni li ėder ki yeri mîrâs ėdesin
  fâsıkları kırıldığında göresin

35
bir güçlü fâsıkı gördüm ki yeşil ağacı gibi uzanırdı

36
ammâ geçdi ve işte yokdur
  ȯnủ aradım da bulunmadı

37
kâmili gözet ve doğruya bak
  zîrâ böyle âdamıŋ soŋu selâmetdir

38
ammâ günâhkârlar kırılalar
  fâsıklarıŋ soŋu kesile

39
sâdıklarıŋ ise ı Allâh Teʿâlâdandır
  zîrâ da onlarıŋ kuvveti odur

40
ve Allâh Teʿâlâ onlara yârdım ėdip onları halâs ėder
  onları zâlimlerden kurtarır
  ve ȯŋa sığındıkları içỉn onları eyler ∞
Otuz sekizinci mezmûr

38
1
Dâvûduŋ mezmûru
  (2) Yâ Rabb beni hiddetiŋle ėtme
  ve ġazabıŋ ile ėtme

2
(3) zîrâ oklarıŋ baŋa indiler
  ve seniŋ eliŋ üzerime oldu

3
(4) ġazabıŋ içỉn etimde sıhhat yokdur
  günâhım ucundan ki kemỉklerime selâmet yokdur

4
(5) çün günâhlarım başımı aşdılar
  ağır yük gibi senden ağırca oldular

5
(6) deliliḡimiŋ ucundan berelerim oldu ve çürüdü

6
(7) büküldüm ve pek eḡildim
  bütün gün karalar ile gíyinmiş gezdim

7
(8) çün bağırsaklarım ile dolu
  ve etimde sıhhat yokdur

8
(9) zaʿyıf ve oldum
  yüreḡimiŋ inden oldum

9
(10) yâ Rabb cümle benim ım öŋüŋdedir
  ve benim ım senden saklı deḡildir

10
(11) yüreḡim ėder
  kuvvetim ve gözlerimiŋ nûru beni bırakdı
  onlar da benimle deḡil

11
(12) beni sevenler ve yoldaşlarım yaramıŋ karşᵼsından dururlar
  akrabâm dahi uzakdan dururlar

12
(13) hem cânımı arayanlar kemendler çekdiler
  ve kemliḡimi arayanlar yaramazlık söyleşirler
  hem bütün gün hîleler tilâvet ėderler

13
(14) ben ise sağır gibi işitmedim
  ve ağzını açmayan dilsiz gibiyim

14
(15) ben derim işitmez âdam gibi
  ve ağzından sı yok gibi oldum

15
(16) zîrâ yâ Allâh saŋa katlanırım
   sen baŋa cevâb vėresin

16
(17) çün dėdim ki ki benden sevinmeyeler
  ayağım sürçdükde üzerime ʿazamet ėderler

17
(18) ki ben aksaklığa hâzırım
  ve elemim dâʾimâ öŋümdedir

18
(19) çün ben günâhımı bildiririm
  hatâm içỉn korkarım

19
(20) ve yaşayan düşmanlarım kuvvetlenirler
  hem baŋa sebebsiz ėdenler çoğalırlar

20
(21) ve íylik yerine kemlik edâ ėdenler baŋa ėderler
  íyỉliḡe uyduğum içỉn

21
(22) yâ Allâh terk ėtme beni
  yâ Allâhım benden ırak olma

22
(23) benim imdâdıma ʿacele eyle yâ ım Rabb ∞
Otuz dokuzuncu mezmûr

39
1
makâmı üzerine musıkâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûru
  (2) Dėdim ki yollarımı gözedeyim
  tâ ki dilim ile hatâ ėtmeyem
  mâdemki fâsık öŋümdedir
  ağzımı ile saklayayım

2
(3) luk ile dilsiz oldum
  íylikden söylemekde sükut eyledim
  ağzım dahi üzüldü

3
(4) içimde kalbim harâretlendi
   ėtdiḡimde âteş parladı da dilim ile söyledim

4
(5) yâ Rabb baŋa soŋumu ve günlerimiŋ ölçűsü nedir eyle
  ne kadar yaşayacağım bileyim

5
(6) işte günlerimi karışlara diŋ
  ve ʿömrüm öŋüŋde yok gibidir
   her duran âdam küllî fânîdir

6
(7) âdam sûret ile gezer
  tahkîk ġavġâ ėderler
  rızıkları devşirir ve bilmez onları kim alır

7
(8) ve şimdi ne katlanırım
  yâ Rabb ümîdim saŋadır

8
(9) cümle benim ʿisyânlarımdan beni kurtar
  beni iŋ ʿaybına koma

9
(10) dilsiz oldum
  ağzımı açmadım çün sen ėtdiŋ

10
(11) benden yaramı gider
  seniŋ eliŋiŋ harbinden telef oldum

11
(12) bir âdamı günâhları içỉn ler ile ėtseŋ
  ȯnuŋ cümle ini güve gibi eridirsin
  hakkâ her âdam fânîdir ----

12
(13) işit duʿâmı yâ Allâh ve feryâdıma kulaklarıŋ ile diŋle
  benim yaşıma sağırlık gösterme
  zîrâ ben yanıŋda ġarîb ve cümle babalarım gibi im

13
(14) benden ol ki
  gitmemden ve ölmemden kuvvetlenem ∞
Kırkıncı mezmûr

40
1
başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûrudur
  (2) Çün ile Allâh Teʿâlâya katlandım da baŋa olup feryâdımı eyledi

2
(3) ve beni gürüldűnüŋ kuyusundan
  batağıŋ çamurundan çıkardı da ayaklarımı taş üzerinde durdurup
  adımlarımı eyledi

3
(4) ve Taŋrımıza içỉn ağzıma yeŋi ı kodu
  çoğu göreler ve korkalar hem Allâha sığınalar

4
(5) ne mutlu ol âdama ki Allâh Teʿâlâyı kendỉ iʿtimâdına kodu
  ve lere ve yalana mâʾil olanlara bakmadı

5
(6) ėy sen ʿacâʾibleriŋi ġarîb ėdersin
  ve seniŋ üzerimizde olan fikirleriŋi saŋa kimse tertîb üzere beyân ėdemez
   ve ėtsem olmaz
  hikâyet olunmadan ziyâdelerdir

6
(7) ve i istemediŋ
  
  günâh içỉn zebih ve kurbânı dilemediŋ

7
(8) o zamân dedim işte geldim
  kitâbıŋ tomarında benim hakkıma yazıldı

8
(9) ėy Taŋrım seniŋ murâdıŋı ėtmeḡe istedim
  ve Tevrâtıŋ bağırsaklarım içindedir

9
(10) çok cemâʿatde ʿadâletiŋi eyledim
  işte dudaklarımı menʿ ėtmedim sen bilirsin yâ Allâh

10
(11) kalbimiŋ unda ʿadâletiŋi gizlemedim
  îmânıŋı ve ıŋı söyledim
  ihsânıŋı ve hakkıŋı ʿazîm cemâʿatde ėtmedim

11
(12) sen dahi yâ Allâh seniŋ rahmetiŋi benden menʿ eyleme
  ihsânıŋ ve hakkıŋ dâʾimâ beni eylesinler

12
(13) zîrâ belâlar beni çevirdiler
  günâhlarım baŋa yetişdiler ve onları görmeḡe kâdir deḡilim
  başımıŋ saçlarından çok oldular da kalbim beni terk eyledi

13
(14) yâ Allâh beni ėtmeḡe rızâ vėr
  yâ Allâh benim imdâdıma ʿacele eyle

14
(15) benim cânımı helâk ėtmeḡe arayanlar bir uğurdan olup utansınlar
  gėrỉ dönsünler ve kemliḡi isteyenler çeksinler

15
(16) benim ʿaybımıŋ cezâsı içỉn
  baŋa hay hay diyenler harâb olsunlar

16
(17) cümle seni arayanlar sürûr ve ėtsinler
  seniŋ ıŋı sevenler ki Allâh Teʿâlâ olsun

17
(18) ben ise fakîr ve miskînim
  ammâ Allâh Teʿâlâ beni kayırır
  imdâdım ve im sensin
  yâ İlâhım ėtme ∞
Kırk birinci mezmûr

41
1
Musikâr başıya vėrilen Dâvûduŋ mezmûru
  (2) Ne mutlu fakîri gözedene
  yaman gününde Allâh Teʿâlâ ȯnủ eyleye

2
(3) Allâh Teʿâlâ ȯnủ eyleye ve ȯnủ eyleye
  yerde saʿâdetli ola hem ȯnủ düşmanlarınıŋ göŋlüne vėrmeyesin yâ Allâh

3
(4) ağırlığıŋ döşeḡinde iken Allâh Teʿâlâ ȯnủ dayandıra
  nde hep döşeḡini esin

4
(5) ben dėdim yâ Allâh baŋa rahmet eyle
  cânıma şifâ vėr çün günâh eyledim

5
(6) düşmanlarım benim hakkımda kemlik söylerler
   ölür ve adı zâyiʿ olur

6
(7) onlardan bir kimse beni görmeḡe gelse kalbi yalan söylerdi
  kendỉye yaramazlık düşürürdü taşra çıkınca söylerdi

7
(8) baŋa ėdenler cümlesi karşᵼma mırıldadılar
  üzerime kemlik fikr ėderlerdi

8
(9) dėrler idi oŋmamaklık ȯŋa yapışdı
  yatağı derdden artık kalkmaz

9
(10) hem baŋa dost olan âdam ki ben ȯŋa iʿtimâd ėdip benim etmeḡimi yer idi
  üzerime topuk kaldırdı

10
(11) ammâ sen yâ Allâh baŋa rahmet eyle
  ve beni uyandır ki onlara edâ eyleyem

11
(12) bundan bilirim ki benden râzısın ki
  düşmanım üstüme sevinmeye

12
(13) ve ben kemâlimde iken beni dayandıŋ
  hem beni dâʾimâ huzûruŋda ikâmet eylediŋ

13
(14) olsun
  âmîn ve âmîn ∞